ฐานข้อมูลบุคคล: ประภัสสร แก้ววรรณดี

ข้อมูลส่วนตัว

หน่วยสารบรรณ งานธุรการ

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2551 - 2554 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร