ฐานข้อมูลบุคคล: พิมพ์นภัส จินดาวงค์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2551 ปริญญาตรี อ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554 ปริญญาโท อ.ม. ภาษาไทย (สายวรรณคดีและคติชนวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย