ฐานข้อมูลบุคคล: อาทิตย์ พงษ์พานิช

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2548 ปริญญาตรี B.A.(English) (อ.บ. ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2550 ปริญญาโท M.A.(Translation Media) University of Warwick, England
- 2554 ปริญญาเอก Ph.D.(SEA (Thai film studies) SOAS , University of London, England