ฐานข้อมูลบุคคล: สิริกาญจน์ ยอดบุรี

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2543 ปริญญาตรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
- 2547 ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร