ฐานข้อมูลบุคคล: วศินรัฐ Wasinrat นวลศิริ Nualsiri

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2542 - 2545 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546 - 2549 ปริญญาโท อ.ม. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555 - 2560 ปริญญาเอก PhD (Modern Languages) University of Southampton, UK