ฐานข้อมูลบุคคล: พรภุทชรี โพธิ์ทอง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2551 - 2553 ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
2549 - 2555 ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2555 - 2557 ปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม