ฐานข้อมูลบุคคล: จุฑามาศ บุญชู

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2547 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2550 ปริญญาโท Korean Linguistics Chungnam University , Korea
- 2557 ปริญญาเอก ศศ.ด (Korean Linguistics) Chungnam University , Korea