ฐานข้อมูลบุคคล: วรรณพัชร ไชยศักดิ์นเรศ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2546 - 2550 ปริญญาตรี บธ.บ.การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551 - 2553 ปริญญาโท นศ.ม.การจัดการการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร