ฐานข้อมูลบุคคล: วราภรณ์ (Waraporn) ยูงหนู (Yoongnoo)

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2542 - 2546 ปริญญาตรี กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์สากล) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
2547 - 2552 ปริญญาโท ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา) ม.มหิดล

ตารางสอน