ฐานข้อมูลบุคคล: ชมนาด อินทจามรรักษ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2540 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2546 ปริญญาโท อ.ม.(ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2552 ปริญญาเอก อ.ด.(ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย