ฐานข้อมูลบุคคล: ศรินทิพย์ บริรุ่งมงคล

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2546 - 2550 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552 - 2553 Certificate Business Management IIBIT (Australia)