ฐานข้อมูลบุคคล: ศิรินุช คูเจริญไพบูลย์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2542 - 2547 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2549 - 2552 ปริญญาโท ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - 2556 ปริญญาโท Master of International Communication Aichi University,Japan
2556 - 2560 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in the field of Human Sciences Hokkaido University,Japan

ตารางสอน