ฐานข้อมูลบุคคล: มณีนุช ประกรรษวัต

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2002 - 2007 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ) ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2011 - 2013 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)การบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร