ฐานข้อมูลบุคคล: พฤศภัทร เจริญทรัพย์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี วท.บ.(ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร