ฐานข้อมูลบุคคล: กาญจนา สุกร

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม