ฐานข้อมูลบุคคล: วราภรณ์ ภูผา

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2011 - 2012 ปริญญาโท MA Applied Linguistics Birkbeck, U of London