ฐานข้อมูลบุคคล: มานะ เติมใจ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- Certificate PG Certificate (Linguistics, Society & Culture) University of East Anglia, UK