ฐานข้อมูลบุคคล: เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น

ข้อมูลส่วนตัว

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสาขาวิชาภาษาไทยรหัส62
ผู้ประสานงานรายวิชาทักษะภาษาไทย และ รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่21

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร