ฐานข้อมูลบุคคล: ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2544 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2548 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2550 ปริญญาโท ศศ.ม.(ภาษาไทย:หลักภาษาและภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2554 - 2560 ปริญญาเอก PhD (Linguistics) Naresuan University