ฐานข้อมูลบุคคล: วรชาติ กิจเรณู

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2540 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์สากล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- 2547 ปริญญาโท ศศ.ม.(ดนตรีวิทยา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ตารางสอน