ฐานข้อมูลบุคคล: คณิตา อินทร์ประสิทธิ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร