ฐานข้อมูลบุคคล: ชวนพิศ เทียมทัน

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2533 - 2536 ปริญญาตรี ศศ.บ.ภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- 2542 ปริญญาโท Masten of History (Chinese Ancient) Beijing University, China
- 2549 ปริญญาเอก Ph.D. (The History of International Relations) NanJing University, China

ตารางสอน