ฐานข้อมูลบุคคล: ธีรวัฒน์ วีระวิทยานันต์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2545 ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2549 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ดุริยยางคศาสตร์สากล) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2556 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางสอน