ฐานข้อมูลบุคคล: สุนันทา เทศสุข

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2544 - 2548 ปริญญาตรี ศศ.บ. (พม่าศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 - 2559 ปริญญาโท ศศ.ม.(คติชนวิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร