ฐานข้อมูลบุคคล: วิจิตร คริเสถียร

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2550 ปริญญาตรี ศศ.บ.(พม่าศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2556 ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล