ฐานข้อมูลบุคคล: ศศิวรรณ นาคคง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2549 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาเกาหลี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2556 ปริญญาโท M.A. (Korean Language and Literature) Kyung Hee University , Korea

ตารางสอน