ฐานข้อมูลบุคคล: อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์

ข้อมูลส่วนตัว

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2541 - 2544 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2545 - 2549 ปริญญาโท กศ.ม.(ภาษาไทย) เน้นด้านวรรณคดีและวรรณกรรมไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2557 - 2562 ปริญญาเอก ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554 - Certificate สัมฤทธิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2554 - Certificate สัมฤทธิบัตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร วิทยากรสหกิจศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)