ฐานข้อมูลบุคคล: ศิวัสว์ สุรกิจบวร

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2545 - 2549 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553 - 2556 ปริญญาโท M.A. (Korean Language and Literature) Kangwon National University , Republic of Korea
2549 - 2549 Certificate Chinese language and culture Yunnan University , China
2562 - 2562 Certificate 2019 Chinese Language Education Senior Executive Program National Kaohsiung Normal University, Taiwan
2553 - 2553 Certificate Teaching Korean as a Foreign Language Program Sogang University , Republic of Korea
2547 - 2548 Certificate student exchange program Chung-Ang University , Republic of Korea

ตารางสอน