ฐานข้อมูลบุคคล: ภากร สิริทิพา

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2542 ปริญญาตรี ค.บ.(ดนตรีสากล) สถาบันราชภัฏจันทเกษม
- 2546 ปริญญาโท ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) มศว.ประสานมิตร

ตารางสอน