ฐานข้อมูลบุคคล: สุวพรรณ ครุฑเมือง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2530 - 2534 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2540 - 2544 ปริญญาโท ศศ.ม. (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางสอน