ฐานข้อมูลบุคคล: วิไลพร ชอบคุณ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2544 - 2557 ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร