ฐานข้อมูลบุคคล: มาโนช แตงตุ้ม

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2550 - 2552 ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม