ฐานข้อมูลบุคคล: อัจฉรา อึ้งตระกูล

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2542 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2553 ปริญญาโท อ.ม.ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2544 ปริญญาโท บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2558 ปริญญาเอก ศศ.ด.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- 2543 Certificate Intensive Training Course for the Japanese-speaking Guides Program Japan National Tourist Organization
- 2544 Certificate Long-term Training Program for Foreign Teachers of the Japanese-Language The Japan Foundation,Japanese-Language Institute,Urawa

ตารางสอน