ฐานข้อมูลบุคคล: โสภาพรรณ คุปตะนาวิน

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ปริญญาโท ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร