ฐานข้อมูลบุคคล: รัตนาภรณ์ กุลจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2553 - 2555 ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร