ฐานข้อมูลบุคคล: ประธาน สายคำ

ข้อมูลส่วนตัว

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในงานสูงมากในงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2542 - 2544 ปริญญาตรี กศ.บป.การจัดการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ม.ราชภัฏ อุตรดิตถ์
2546 - 2547 ปริญญาโท วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร