ฐานข้อมูลบุคคล: อัจวรรณ จันทร์ขาว

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
- Certificate เลขานุการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น