ฐานข้อมูลบุคคล: มานพ แตงตุ้ม

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต) สถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก
- ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร