ฐานข้อมูลบุคคล: สุรีย์พร ชุมแสง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร