ฐานข้อมูลบุคคล: วรรณภา แตงตุ้ม

ข้อมูลส่วนตัว

- งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2540 - 2542 ปริญญาตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไป (บัญชี) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
2545 - 2547 ปริญญาโท กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร