ฐานข้อมูลบุคคล: รจเรข แก้วพฤกษ์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2538 - 2542 ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 - 2545 ปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร