ฐานข้อมูลบุคคล: พิชญานนท์ กรึมสูงเนิน

ข้อมูลส่วนตัว

บริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในคณะมนุษยศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในสำนักงานเลขานุการคณะ ซึ่งเป็นส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547 ให้มีสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาในงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเลขานุการคณะ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- 2531 ปริญญาตรี กศ.บ.(การแนะแนว) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2539 ปริญญาโท กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร