ฐานข้อมูลบุคคล: อรกัญญา ราษฎร์ทองหลาง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี นธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท กศ.ม.(การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร