ฐานข้อมูลบุคคล: พรรตรี สุโยธีธนรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
- ปริญญาโท บธ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร