ฐานข้อมูลบุคคล: สุกัญญา เกิดบึงพร้าว

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2543 - 2547 ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550 - 2552 ปริญญาโท กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร