ฐานข้อมูลบุคคล: วิมลมาศ พจมานทอง

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- Certificate ปวส. (การบัญชี) โรงเรียนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก