ฐานข้อมูลบุคคล: นพพร กำพร้า

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม