ฐานข้อมูลบุคคล: สุภาภรณ์ แสงอบ

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก
2557 - ปริญญาโท กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร