ฐานข้อมูลบุคคล: อรนุช ชื่นจันทร์เกิด

ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
- ปริญญาตรี ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก