ฐานข้อมูลบุคคล: จิรัชยา เปริญกุล

ข้อมูลส่วนตัว

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการศึกษา

ปี ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานที่
2532 - 2536 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร